حس خوب زندگى

"از خانه ات بیرون بیا تا حس خوب زندگی

برگرد تا کاشانه ات با حس خوب زندگی

با هر تپش با هر نفس با هر قدم

با هر نگاه عاشق شدن را لمس کن

بی ذره ای حس گناه خالی شدم از ذهن خود

از بار سنگین تنم حس عجیبی میکنم

هم مثل پر هم آهنم آزادم از اندیشه ام

انگار بی اندیشه ام

حس میکنم در خاک هم با آسمان هم ریشه ام

از خانه ات بیرون بیا تا حس خوب زندگی

برگرد تا کاشانه ات با حس خوب زندگی

با هر تپش با هر نفس با هر قدم

با هر نگاه عاشق شدن را لمس کن

بی ذره ای حس گناه بیدار بیدارم کنید

در عمق رویایی شدن با کوه راهی میشوم

تا اوج دریایی شدن

از خانه ات بیرون بیا تا حس خوب زندگی

برگرد تا کاشانه ات با حس خوب زندگی

/ 0 نظر / 24 بازدید