خود را شکستن


خود را شکستن
تا ریشه های باغ را کاویدن
خود را جستجو کردن
در فراخنای روشنائی
و این چنین می آید نسیم کوی دوست
با ریشه های عمیق
در عمق قلب سبز می نشیند

تا دمی ترا از اندوه برهاند

قاسم حسن نژاد

/ 1 نظر / 14 بازدید